جذب کمکهای مردمی

آمار سایت

امروز7
دیروز4
این هفته44
این ماه209
مجموع13063

آی پی بازدیدکنندگان : 3.236.83.14
Unknown ? Unknown Sat 15 Jun 2024 16:05
رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

ماده 11) تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي هيأت امناء :

  • مجمع عمومي عادي هيأت امناء حد اقل سالي  يك بار در خرداد ماه تشكيل خواهد شد. براي رسميت جلسات حضورنصف بعلاوه يك اعضا  ضروري است  و جهت تصويب هر موضوعي  نيز رأي موافق با اكثريت اعضاء حاضر ضرورت دارد . 
  • دعوت براي مجامع عمومي كتبي بوده و حد اقل 10 روز قبل از تشكيل آن به اطلاع كليه اعضاء خواهد  رسيد . در صورتي كه در دعوت نخست اكثريت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله 15 روز بعد تشكيل و با هر تعداد اعضاء  حاضر جلسه رسميت خواهد يافت . 
  • مجمع عمومي عادي  هيأت امناء ممكن است بنا به ضرورت، قبل از سر رسيد مجمع عمومي عادي  به صورت فوق العاده در اموري كه از وظايف مجمع عمومي عادي است به تقاضاي  هيأت مديره يا بازرس ( بازرسان ) يا يك سوم اعضاء هيأت امناء تشكيل شود .

 

 

ماده 12) وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي هيأت امناء :

1-12 ) تدوين و تصويب برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت انجمن بر مبناي سياست هاي كلي  وخط مشي ها و برنامه هاي كلان  و راهبردي انجمن خيرين كتابخانه ساز ايرانيان بر اساس تبصره 1 ذيل ماده 4 اين اساسنامه.

2-12 ) انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأ ت مديره و بازرسين انجمن (‌ با حضور نماينده انجمن خيرين كتابخانه ساز استان به منظور نظارت بر حسن اجراي انتخابات و اساسنامه و با تاييد و امضاي وي رسميت خواهند يافت. 

3-12 ) بررسي و تصويب عملكرد هيأت مديره ، بودجه ساليانه ، ترازنامه ، حساب ها ، صورت هاي مالي و استماع گزارشات بازرسان قانوني وارائه گزارش عملكرد سالانه به انجمن خيرين كتابخانه ساز استان.

4-12) بررسي و تصويب كليه آيين نامه هاي مورد نياز انجمن از جمله آيين نامه هاي مالي و معاملاتي  واستخدامي. 

  5- 12) ايجاد صندوق قرض الحسنه به منظوركمك به پروژه هاي خيّرين كتابخانه ساز پس ازكسب مجوزهاي مربوطه  .

6-12) تعيين ميزان حق الزحمه مدير عامل و بازرسان انجمن در صورت نياز .

7-12 ) تصويب اساسنامه انجمن شهرها در انجمن شهرستان بر اساس تبصره 2 ذيل ماده 4 اين اساسنامه. 

8-12 ) تصميم گيري در مورد ايجاد واحدهاي انجمن در شهرهاي تابعه و تعيين حدود اختيارات و وظايف آنها بر اساس ماده 4 اين اساسنامه.   

9-12) استماع  و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس ( بازرسان ) .   

10-12) انتخاب روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي ها و دعوت نامه ها .  

11-12) انتخاب اعضاء  جديد ‌هيأت امناء و تعيين عضو جانشين هيأت امناء طبق مندرجات تبصره 1 ماده 10.

12-12) انتخاب نماينده انجمن شهرستان در انجمن خيرين كتابخانه ساز استان.

ماده13) تشكيل جلسات مجمع عمومي فوق العاده هيأت امناء :   

مجمع عمومي فوق العاده هيأت امناء با شرايط زير تشكيل خواهد شد. 

1- 13 ) با درخواست اكثريت هيأت مديره يا بازرس  .

2-13 )  با درخواست  يك سوم از اعضاء هيأ ت امناء  .

تبصره  : ساير شرايط دعوت و حد نصاب تشكيل  مجمع عمومي  فوق العاده هيأت امناء همانند مجمع عمومي عادي مي باشد.  

ماده 14)  وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده هيأت امناء : 

1-14)  تغییر نشانی انجمن .

2-14) الحاق يا حذف و يا تغيير موادی از اساسنامه بر اساس تبصره 2 ذيل ماده 4 اين اساسنامه .

3 -14) افزايش يا كاهش سرمايه انجمن .

4-14) اتخاذ تصميم درمورد انحلال انجمن و واحدهاي شهري وابسته به آن براساس ماده 30 اين اساسنامه.

5 -14) انتخاب مديران  تصفيه در صورت تصويب انحلال انجمن . 

6-14)  داوري در موارد اختلافات فیمابين اركان انجمن . 

7-14) عزل بعضي از اعضاء يا كل اعضاء هيأت مديره و بازرسين و نماينده انجمن شهرستان در انجمن خيرين كتابخانه ساز استان، قبول و بررسي استعفاء اعضاء هيأت مديره و بازرسين و انتصاب اعضاء علي البدل و تعيين  كسري اعضاء تا سررسيد مجمع عمومي عادي .

ما ده 15 ) نحوه دعوت جلسات  :

دعوت از هر يك از جلسات مجامع عمومي هيأت امناء توسط رئيس هيأت امناء به وسيله ارسا ل دعوتنامه كتبي از طريق پست سفارشی و يا درج آگهي درروزنامه كثير الانتشارمنتخب انجمن به عمل مي‌آيد.  فاصله بين دعوت مجمع هيأت امناء تا تشكيل آن حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز خواهد بود

ماده 16) نحوه تشكيل جلسات هيأت امناء‌ : 

مجامع عمومي هيأت امناء توسط هيأ ت رئيسه اي مركب از يك رئيس ،يك دبيرو يك ناظراداره مي شوند .

تبصره : اعضاء هيأت رئيسه نبايد از بين كانديداهاي هيأت مديره و بازرسان باشند و با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي هيأت امناء و تاييد اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان انتخاب خواهند شد .

ماده 17) تصمیمات مجامع هيأت امناء  :

تصميمات در جلسات هيأت امناء عادي همواره با رأي اكثريت حاضرين در جلسه رسمي  معتبر می باشد و در مورد جلسات هيأت امناء فوق العاده با تصویب دوسوم اعضاء معتبر خواهد بود .

آدرس : مشهد – بلوار معلم – بوستان ملت – مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا (ع) - کد پستی: 918861333
سامانه پیام کوتاه : 10002222332222
تلفکس: 05136061617